Renovera lägenhet

Styrelsen ansvarar för förvaltningen av föreningens hus. I detta ansvar ingår att tillse att olika åtgärder som medlemmar kan önska genomföra varken skadar fastighetens inre och yttre kvalitet eller andra medlemmars intressen.

Styrelsen önskar därför information om alla väsentliga arbeten innan de påbörjas. Ytbehandling såsom inomhusmålning och tapetsering kräver ej anmälan. Blankett för Anmälan/begäran om tillstånd vid ändring, reparation eller ombyggnad av lägenhet ska användas och finns att hämta under Blanketter på denna sida (alternativt hos fastighetsskötaren).

Du eller Din entreprenör måste alltid kontakta fastighetsskötaren innan arbetena påbörjas. Härigenom kan många misstag undvikas.

Vissa typer av arbeten t ex de som rör ombyggnad av våtrum och ingrepp i bärande konstruktioner kräver styrelsens skriftliga godkännande samt ibland särskild bygganmälan till kommunen. Se föreningens stadgar, särskilt § 23.

Föreningens trivsel- och ordningsregler gäller även under renoveringsarbeten. Se särskilt Allmänna ordningsregler, Ombyggnad och reparation av lägenhet samt Störande arbeten.

Föreningens återvinningsrum får inte användas till byggavfall varken av Dig själv eller de hantverkare Du anlitar.

Skador på golv och väggar i hiss och trapphus måste undvikas. Använd skyddsplast. Du ansvarar själv för kostnader till följd av transportskador som orsakats de entreprenörer Du anlitar.