Stadgerevision

Ändringar i Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar påverkar stadgarna. Följdändringar i § 12 och § 14 förs in i stadgarna efter föreningsstämmans beslut 2018-04-24.

Dataskyddsförordningen ersätter Personuppgiftslagen (PUL) fr o m 2018-05-25, vilket får till följd att stadgarnas § 12 p 6 måste ändras. Beslut om ändring i stadgarna krävs vid två på varandra följande stämmor varav den första ägde rum 2018-04-24.