Stadgerevision

De reviderade stadgarna antogs vid ordinarie föreningsstämman 2016-04-26.