Styrelsen

Styrelsens sammansättning enligt stämmobeslut 2019-04-24: Ordförande: Göran Gårdlund. Ordinarie ledamöter:  Henrik Berg von Linde, Ingela Dragstedt Danielsson, Per Holmquist och Eva Wåhlmark. Suppleanter: Ingela Andersson och Magnus Calais.

 

Styrelsen sammanträder som regel en gång i månaden, dock med ett längre uppehåll under sommaren. Möteslokalerna finns i souterrängvåningen, Larsbergsvägen 59. Nya medlemmar kallas alltid före inflyttning till välkomstmöte med företrädare för styrelsen.

 

E-post till styrelsen: brfekbacken@telia.com

Ledamöternas ansvarsområden och telefonnummer finns i funktionärslistan under Medlemsinsformation