Styrelsen

Styrelsens sammansättning enligt stämmobeslut 2018-04-24: Ordförande: Björn Mellbom. Ordinarie ledamöter: Göran Gårdlund, Per Holmquist, Carl-Johan Rådmark och Eva Wåhlmark. Suppleanter: Jan Bäcklund och Gunilla Leijonhielm.

 

Styrelsen sammanträder som regel en gång i månaden, dock med ett längre uppehåll under sommaren. Möteslokalerna finns i souterrängvåningen, Larsbergsvägen 59. Nya medlemmar kallas alltid före inflyttning till välkomstmöte med företrädare för styrelsen.

 

E-post till styrelsen: brfekbacken@telia.com

Ledamöternas ansvarsområden och telefonnummer finns i funktionärslistan under Medlemsinsformation