Styrelsen

Styrelsens sammansättning enligt stämmobeslut 2020-06-24. Ordförande: Bo Forsberg. Ordinarie ledamöter:  Henrik Berg von Linde, Ann-Christine Montalvo, Per Holmquist och Monica Svendeborn. Suppleanter: Terje Reistad och Tomas Berggren.

 

Styrelsen sammanträder som regel en gång i månaden, dock med ett längre uppehåll under sommaren. Möteslokalerna finns i souterrängvåningen, Larsbergsvägen 59. Nya medlemmar kallas alltid före inflyttning till välkomstmöte med företrädare för styrelsen.

 

E-post till styrelsen: brfekbacken@telia.com

Ledamöternas ansvarsområden och telefonnummer finns i funktionärslistan under Medlemsinsformation