Styrelsen

Styrelsens sammansättning enligt stämmobeslut 2017-05-16: Ordförande: Björn Mellbom. Ordinarie ledamöter: Per Holmquist, Carl-Johan Rådmark, Terje Reistad och Eva Wåhlmark. Suppleanter: Gunilla Leijonhielm och Sara Thunberg.

 

Styrelsen sammanträder som regel var tredje vecka, dock med ett längre uppehåll under sommaren. Möteslokalerna finns i souterrängvåningen, Larsbergsvägen 59. Vid onsdagsjouren under helgfria onsdagar i jämna veckor mellan kl 19.00 och 19.30 i anslutande lokal har medlemmar möjlighet till personlig kontakt i angelägna frågor med (någon ur) styrelsen.

 

E-post till styrelsen: brfekbacken@telia.com

Ledamöternas ansvarsområden och telefonnummer finns i funktionärslistan under Medlemsinsformation