Styrelsen

Styrelsens sammansättning enligt stämmobeslut 2019-04-24 (samt extra föreningsstämma 2019-10-23): Ordförande: Vakant 2020-04-28 --. Ordinarie ledamöter:  Henrik Berg von Linde, Agneta Lillieros, Per Holmquist och Eva Wåhlmark. Suppleanter: Monica Svendeborn och Magnus Calais.

 

Styrelsen sammanträder som regel en gång i månaden, dock med ett längre uppehåll under sommaren. Möteslokalerna finns i souterrängvåningen, Larsbergsvägen 59. Nya medlemmar kallas alltid före inflyttning till välkomstmöte med företrädare för styrelsen.

 

E-post till styrelsen: brfekbacken@telia.com

Ledamöternas ansvarsområden och telefonnummer finns i funktionärslistan under Medlemsinsformation